INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE

Provjera obveznika u sustavu PDV-a

Aplikacija za provjeru obveznika u sustavu PDV-a
Sukladno odredbama članka 8. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 115/16) porezno tijelo dužno je kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ne smatra se poreznom tajnom podatak o datumu upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost ili ispisa iz sustava poreza na dodanu vrijednost što Porezna uprava primjenjuje u aplikaciji.

Provjera obveznika u sustavu poreza na dodanu vrijednost primjenjuje se u slučajevima kada porezni obveznici zatraže ostvarivanje prava na pretporez po računima svojih dobavljača odnosno drugih zainteresiranih osoba. Provjera je omogućena upisivanjem OIB-a i nadnevka računa. Cilj provjere je utvrđivanje da je dobavljač porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost na navedeni dan. Odabrani nadnevak je ograničen na razdoblje tekuće i prethodne godine. Uz OIB poreznog obveznika prikazuje se ime i prezime odnosno naziv te poruka da je porezni obveznik obveznik PDV-a na određeni dan odnosno da nije obveznik PDV-a na određeni dan.